Πολιτική Απορρήτου

Αυτή η πολιτική απορρήτου με βάση τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR), που εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018, καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Alpha Motion AE χρησιμοποιεί και προστατεύει κάθε πληροφορία που δίνετε σε αυτή όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Η Alpha Motion AE δεσμεύεται να διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής. Σε περίπτωση που σας ζητήσουμε να δώσετε συγκεκριμένες πληροφορίες με τις οποίες μπορείτε να προσδιορίσετε τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, τότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο σύμφωνα με αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Alpha Motion AE ενδέχεται να αλλάζει αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό με την ενημέρωση αυτής της σελίδας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές. Αυτή η πολιτική ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018.

Αυτό που συλλέγουμε

 • Το ονοματεπώνυμό σας.
 • Την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).
 • Σε περίπτωση προσφοράς ή έκδοσης παραστατικών (Δελτίο αποστολής/ τιμολόγιο) ΑΦΜ και ΔΟΥ
 • Για την αποστολή προσφορών προς εσάς.
 • Για την έκδοση παραστατικών (δελτίων αποστολής – τιμολογίων πώλησης).
 • Για να σας ενημερώνουμε αναφορικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει την συγκατάθεση σας.
 • Για τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και της ποιότητας εξυπηρέτησής σας.
 • Κάθε φορά που σας ζητείται να συμπληρώσετε μια φόρμα στην ιστοσελίδα, αναζητήστε το πλαίσιο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κλικ για να υποδείξετε ότι δεν θέλετε οι πληροφορίες να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε για λόγους άμεσου μάρκετινγκ
 • Εάν έχετε συμφωνήσει προηγουμένως να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη οποιαδήποτε στιγμή γράφοντας ή μας στέλνετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@alpha-motion.gr
 • Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις που διέπουν στο σύνολό τους την πρόσβασή των χρηστών -επισκεπτών και τη χρήση των ιστοσελίδων της ALPHA MOTION AE (www.alpha-motion.gr) μέσω browser ή εφαρμογής.
 • Οι χρήστες – επισκέπτες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις πριν από οποιαδήποτε χρήση των ιστοσελίδων της ALPHA MOTION AE.
 • Αν δεν συμφωνείτε μ’ αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να προχωρήσετε περισσότερο στις Ιστοσελίδες ούτε να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας, όπως επίσης να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που σας προσφέρονται. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Ιστοσελίδες ή/και οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που εμφανίζονται σ’ αυτές, τεκμαίρεται ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει, αποδεχθεί και συμφωνήσει με το περιεχόμενο των παρόντων όρων και δεσμεύεστε με τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις κατά την χρήση του www.alpha-motion.gr.
 • Η ALPHA MOTION AE δεσμεύεται για τη σύννομη παρουσία της στο Διαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες της ALPHA MOTION AE έχουν ως στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση, επικοινωνία και ενημέρωση των χρηστών-επισκεπτών της. Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες της και η χρήση τους, υπόκειται στους ακόλουθους όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της ALPHA MOTION AE και των χρηστών-επισκεπτών της.
  Ειδικότερα:

1. Κάθε πληροφορία, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο που εμπεριέχεται στις ιστοσελίδες της ALPHA MOTION AE αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα, ανήκον στην ALPHA MOTION AE ή σε συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες ή συμπεριλαμβάνεται κατόπιν σχετικής αδείας του ιδιοκτήτη κι ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» και κάθε άλλου σχετικού εκάστοτε ισχύοντος νομοθετήματος. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό σκοπό ή όφελος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ALPHA MOTION AE.

2. Η ALPHA MOTION AE προβαίνει στη λήψη κάθε προσήκοντος και ευλόγως αναμενόμενου μέτρου, με σκοπό τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της να είναι, όσο το δυνατόν, πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Σε κάθε περίπτωση, η ALPHA MOTION AE, οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καθώς και οποιοσδήποτε από τα διευθυντικά στελέχη, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος, δεν εγγυώνται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνονται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας.

3. Οποιαδήποτε πληροφορία ή αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται στο χρήση – επισκέπτη μέσω των ιστοσελίδων της ALPHA MOTION AE δεν αποτελεί, άμεση ή έμμεση, συμβουλή ή προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε γενικά πράξης που επιφέρει οικονομικά αποτελέσματα. Ο χρήστης- επισκέπτης οφείλει να εξετάσει τις παρεχόμενες πληροφορίες και να ενεργήσει βασιζόμενος στην ιδιωτική του βούληση. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την προσφορά και καταλληλότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη πριν από την αγορά.

4. Η διασύνδεση των ιστοσελίδων της με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η ALPHA MOTION AE δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα

5. Η ALPHA MOTION AE, οι συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις καθώς και οποιοσδήποτε από τα διευθυντικά στελέχη, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών των σελίδων της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης των ιστοσελίδων της ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων, ζημία εξοπλισμού, λογισμικού κ.λ.π.).

6. Απαγορεύεται η, χωρίς την έγγραφη άδεια της ALPHA MOTION AE ή τρίτου δικαιούχου, χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της.

7. Η ALPHA MOTION AE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις ιστοσελίδες της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτές, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που οι παραπάνω όροι υποστούν ουσιαστική μεταβολή, η ALPHA MOTION AE θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες της και τους επισκέπτες των ηλεκτρονικών της σελίδων μέσω ανακοινώσεων σε εμφανές σημείο των ιστοσελίδων. Χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών αυτών από το χρήστη – επισκέπτη μετά την κατά τ’ ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

 • Δεν θα πωλήσουμε, ή θα διανείμουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους εκτός αν έχουμε την άδειά σας ή απαιτείται από το νόμο για να το πράξουμε.
 • Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς. Αν θέλετε αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρείτε, στείλτε email στο privacy@alpha-motion.gr
 • Εάν πιστεύετε ότι τυχόν πληροφορίες που διατηρούμε εσείς είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, στείλτε μας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το συντομότερο δυνατό, στην παραπάνω διεύθυνση. Θα διορθώσουμε αμέσως οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώθηκε ότι είναι εσφαλμένη.
 • Η εκ μέρους των χρηστών- επισκεπτών πρόσβαση στις ιστοσελίδες της ALPHA MOTION AE επιβεβαιώνει ότι έχουν κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνούν απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Όροι Χρήσης

Που χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συγκεντρώνουμε

Ασφάλεια
Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε ,π.χ. αντίγραφα ασφαλείας και εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογίας, όπως: λογισμικά έναντι ιών και κακόβουλων λογισμικών, προηγμένο εσωτερικό και εξωτερικό τείχος προστασίας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο ζητάει την άδεια να τοποθετηθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αφού συμφωνήσετε, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστού ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν στις εφαρμογές ιστού να ανταποκρίνονται σε εσάς ως άτομο. Η εφαρμογή Ιστού μπορεί να προσαρμόσει τις λειτουργίες της στις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις αντιρήσεις σας συγκεντρώνοντας και αποθηκεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούμε cookie καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται. Αυτό μας βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων και να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας για να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες των πελατών. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης και στη συνέχεια τα δεδομένα αφαιρούνται από το σύστημα.

Συνολικά, τα cookie μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο ιστότοπο, επιτρέποντάς μας να παρακολουθούμε ποιες σελίδες θεωρείτε χρήσιμες και ποιες όχι. Ένα cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να επιλέξετε να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookies, αν προτιμάτε.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπός μας περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Μόλις χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους για να εγκαταλείψετε τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειώσετε ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτόν τον άλλο ιστότοπο.
Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε κατά την επίσκεψη σε τέτοιους ιστότοπους και οι εν λόγω ιστότοποι δεν διέπονται από αυτήν τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάσετε τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που ισχύει για τον εν λόγω ιστότοπο.

Ελέγξτε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Μπορείτε να επιλέξετε να περιορίσετε τη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών με τους ακόλουθους τρόπους:
Με την πρόσβαση στην τοποθεσία – ιστοσελίδες, ο χρήστης – επισκέπτης συμφωνεί και αποδέχεται ως ισχύουσα και έγκυρη την ελληνική νομοθεσία για κάθε ζήτημα που ενδεχομένως ν’ ανακύψει ή που σχετίζεται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας τοποθεσίας. Επίσης, συμφωνεί ότι με την παρούσα να υπόκειται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.